Το βιογραφικό είναι αναμφίβολα το εργαλείο κλειδί της επαγγελματικής σας ζωής.

 • Είναι ένα μέσο επικοινωνίας. Είναι δηλαδή το έντυπο που δίνει εκείνες τις πληροφορίες που θα κάνουν τον υπεύθυνο για τις προσλήψεις να ενδιαφερθεί για σας.
 • Είναι το διαβατήριο με το οποίο θα φτάσετε στην συνέντευξη για την πρόσληψη.
 • Είναι τέλος η επαγγελματική σας ταυτότητα. Γι αυτό θα πρέπει να σας ταιριάζει.

 

Μερικές απλές συμβουλές για τη σύνταξη του βιογραφικού

 

 Το βιογραφικό πρέπει να είναι σύντομο

Το βιογραφικό πρέπει να διαβάζεται εύκολα, να περιλαμβάνει μόνο τις πληροφορίες που σας αφορούν και δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2 σελίδες, παρά μόνο αν εκτιμάτε ότι η εμπειρία σας δικαιολογεί μεγαλύτερη έκταση.

Το βιογραφικό πρέπει να είναι σαφές

Ο τρόπος που αναφέρεστε στα πράγματα πρέπει να είναι σαφής, ακριβής και πλήρως τεκμηριωμένος, χωρίς προσωπικούς συναισθηματισμούς, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να σχηματίσει γρήγορα άποψη για το πόσο ενδιαφέρετε την επιχείρηση.

Το βιογραφικό πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα

Η εμπειρία σας είναι δεδομένη και δεν θα πρέπει να έχετε την τάση να την ωραιοποιείτε. Χρησιμοποιήστε λέξεις αληθινές, θετικές, γιατί εδώ βρίσκεται η δύναμή σας.

Το βιογραφικό πρέπει να είναι πλήρες

Γράψτε το βιογραφικό σας χωρίς παραλήψεις. Μην αφήνετε ανεξήγητα κενά γιατί ο αναγνώστης θα συνάγει συμπεράσματα λανθασμένα και αρνητικά για σας.

 • Το βιογραφικό πρέπει να παρουσιάζεται με χρονολογική σειρά αντίστροφη, /δηλαδή η τελευταία εμπειρία πρώτη χωρίς να υπάρχουν κενά στις ημερομηνίες, ώστε να επιτρέπει στον αναγνώστη να παρακολουθήσει εύκολα τη διαδρομή σας.
 • Αναφέρατε όλα τα επίπεδα των σπουδών σας (μέχρι το Λύκειο). Τα ονόματα των σχολών που φοιτήσατε και τους ακριβείς τίτλους των διπλωμάτων που κατέχετε.
 • Περιγράφοντας την επαγγελματική σας εμπειρία, αναφέρετε τις θέσεις που κατείχατε, τονίζοντας τα σημεία που παραπέμπουν στις απαιτήσεις της εργασίας που στοχεύετε.
 • Σημειώστε καθαρά το όνομα του εργοδότη σας, αποφεύγοντας να εκφράζεστε με τρόπο ελλειπτικό ή αφηρημένο π.χ μεγάλη εταιρία υπολογιστών.

Μην παραλείψετε να αναφέρετε όλες τις αρμοδιότητες που είχατε σε μια εργασία, ακόμα και αν παραμείνατε για μικρό διάστημα.

 Το βιογραφικό πρέπει να έχει άριστα τεχνικά χαρακτηριστικά

Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη δομή και στη συνολική εμφάνιση του βιογραφικού. Μην ξεχνάτε ότι είναι ένα επαγγελματικό έντυπο, το οποίο θα πρέπει να το χαρακτηρίζει η σοβαρότητα και η απλότητα.

Τα βασικά σημεία που πρέπει να προσέξετε είναι τα εξής:

 • Να χρησιμοποιείτε καλής ποιότητας χαρτί και γραφή.
 • Μην χρησιμοποιείτε πολλά είδη γραμματοσειρών.
 • Μην χρησιμοποιείτε πίνακες.
 • Να μην υπάρχουν ορθογραφικά λάθη.
 • Να χρησιμοποιείτε παραγράφους.
 • Να γράφετε στη μία πλευρά της σελίδας.
 • Η οικογενειακή κατάσταση αναφέρεται προαιρετικά, π.χ. "έγγαμος με ένα παιδί".
 • Ο τόπος γέννησης αναφέρεται προαιρετικά και εφόσον εκτιμάτε ότι αποτελεί πλεονέκτημα στην αξιολόγησή σας.
 • Οι άνδρες υποψήφιοι μπορούν να αναφέρουν αν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Στο σημείο αυτό αρκεί να συμπληρώσετε "στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες".
 • Η ενότητα στην οποία ζητούνται τα «προσωπικά ενδιαφέροντα» συμπληρώνεται προαιρετικά και με ιδιαίτερη προσοχή.

 

Ακολουθούν 2 παραδείγματα Βιογραφικών Σημειωμάτων.

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ)

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

Η τελευταία εκπαίδευση πρώτη (ημερομηνίες):    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (είδος σπουδών και πτυχίο που ελήφθη)

Σεμινάρια (ημερομηνίες): Περιεχόμενο Σεμιναρίου, φορέας, (ώρες)

Ξένες Γλώσσες: (επίπεδο γνώσης)

Ειδικές γνώσεις: π.χ. χειρισμό Η/Υ, γλώσσες προγραμματισμού

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

(Η τελευταία εμπειρία πρώτη (ημερομηνίες)): ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Δραστηριότητα, Θέση υποψηφίου, Περιληπτική περιγραφή καθηκόντων)

 

Μελέτες/Άρθρα ή Εργασίες:

 

Ενδιαφέροντα:

 

Συστατικές επιστολές:

 

 

 

  

CURRICULUM VITAE

NAME:

ADDRESS:

TELEPHONE NO.:

DATE OF BIRTH:

MARITAL STATUS:

MILITARY OBLIGATIONS: (DATES)

EDUCATION

 

Starting from the last and proceeding: NAME OF INSTITUTION (degree obtained)

backwards

from - to

Seminars: Content of the seminar, institution (hours)

from - to

Languages: (level of knowledge)

 

EXPERIENCE

 

Starting from the last and: COMPANY NAME (brief company profile, your position, brief job description)

 

proceeding backwards

 

 

STUDIES AND ARTICLES:

 

OTHER INTERESTS/ACTIVITIES:

 

REFERENCES: